ZASADY ZAKUPÓW

1.Sprzedawca
P.W. „Wiktor” Marek Sowa, Ul.Gospodarcza 4/37, 20-217
Lublin, oddział w Tomaszowie Lubelskim, ul. Aborowicza 9F, 22-600
Tomaszów Lubelski, NIP 7121213856 REGON 432316102
2.
Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie.
3.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności
prawnej-umowy sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub
zawodową
(art. 221 Kodeksu cywilnego).

4.
Regulamin – niniejsze zasady zakupów.
5.
Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży.
6.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia
umowy sprzedaży Towaru na odległość, określające co najmniej
rodzaj i liczbę Towarow.

§
2 Postanowienia ogólne

1.
Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży
Towarow, w szczegolności czyni zadość ustawie o prawach
konsumenta.
2.
Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze
Sprzedawcą poprzez adres mailowy: gosia.sowa@gmail.com
lub
telefonicznie:530 756 909
3.
Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sprzedawcę w
chwili składania Zamowienia.
4.
Wszystkie Towary są wolne od wad, a ich autorem i wykonawcą jest
Sprzedawca.
5.
Sprzedawca odpowiada za jakość Towarow i ich zgodność z opisem i
zdjęciem.

6.
Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem maila lub kontaktu
telefonicznego na terenie Polski oraz innych
krajow.

§
3 Koszty

1.
Wszystkie ceny Towarow podawane są w złotych polskich i zawierają
podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztow dostawy.
2. Informacja o
cenie za Towar jest wiążąca dla Kupującego w chwili otrzymania
przez niego
wiadomości e-mail. Sprzedawca i Usługodawca nie
odpowiadają za niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu
zamowienia z powodow niezależnych- takich jak podanie błędnego
adresu e-mail, trafienie wiadomości do spamu.
3. Kupujący
dokonuje zapłaty ceny za Towar na rzecz Sprzedawcy.
4. Płatności
mozna dokonać przelewem na konto bankowe sprzedawcy: Bank PKO Bank
Polski, P.W. „Wiktor” Marek Sowa, 41
1020 5385 0000 9002 0110 4967

5.
Kupujący powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w
ustalonym indywidualnie terminie. Termin zapłaty za zamówienie
zależy od indywidualnego czasu potrzebnego na wykonanie zamówionego
przedmiotu. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, Usługodawca
wysyła e-mail do Kupującego z prośbą o opłacenie Zamowienia oraz
przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu.
6. Sprzedawca ma
prawo do zmiany ceny Towarow, wprowadzania oraz wycofania
Towarow,
udzielania rabatow na poszczegolne Towary oraz
przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie
ogranicza to jednak w
żaden sposob praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie
dotyczą
Zamowień, ktore zostały złożone.
7. Informacja o
kosztach dostawy:Poczta Polska, polecony priorytet 9zł, Kurier DPD
16 zł. Ma ona charakter wiążący od momentu złożenia Zamowienia.

§
4 Składanie Zamówień

1. Zamówienia składane są droga
mailową. Kupujący i sprzedający ustalają w drodze korespondencji
mailowej szczegóły zamówienia indywidualnego.

§ 5
Realizacja Zamówień

1. Procedura realizacji Zamowienia
zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu zapłaty ceny na
koncie
Usługodawcy.
2. Sprzedawca wysyła Towar do Kupującego
w terminie ustalonym dla każdego Towaru,
termin ten podany jest w
korespondencji mailowej lub/i telefonicznie.
3. W przypadku
ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamowienia Kupujący jest o
tym
niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę – jednocześnie
Sprzedawca wskazuje nowy termin
realizacji Zamowienia.
4.
Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar
Kupującemu, nie poźniej niż
trzydzieści dni od dnia zawarcia
umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
5. Sprzedawca realizuje
dostawę Towarow za pośrednictwem: Poczta Polska,DPD
6. Miejscem
spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez
Kupującego w procedurze składania Zamowienia miejsce odbioru Towaru
(adres dostawy).
7. Odbierając dostarczoną przez kuriera
przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art.
545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki
Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności
doręczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak
sporządzenia protokołu szkody nie jest rownoznaczny z wygaśnięciem
prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń
powstałych w trakcie przesyłki; protokoł jest jednak pomocny w
procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może
utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od
Sprzedawcy oraz ustalenie osoby
odpowiedzialnej za uszkodzenie
przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w
trakcie
przesyłki złożone przez Kupujących niebędących
Konsumentami, bez załączonego protokołu
szkody, nie będą
rozpatrywane.

§
6 Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny
względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego
Towaru
(rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w
szczegolności w przepisach
art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
2.
Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia
reklamacji zakupionego Towaru.
3. Reklamacja może być złożona
poprzez adres mailowy na adres: gosia.sowa@gmail.com, pisemnie pocztą
pod wskazany adres oddziału firmy: Ul. Aborowicza 9f, 22-600
Tomaszów Lubelski, lub osobiście w oddziale przy Ul. Aborowicza 9f,
22-600 Tomaszów Lubelski.
4. Składając reklamację Sprzedawca
zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne
opisanie
przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie
dokumentu sprzedaży
bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone
przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez
załączonego
dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
5. W razie
konieczności uzupełnienia ewentualnych brakow reklamacji –
Sprzedawca niezwłocznie
skontaktuje się z Kupującym w sposob
wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
6. Kupujący, ktory wykonuje
uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz
wadliwą do Sprzedawcy.
7. Reklamacje z tytułu rękojmi
rozpatrywane są zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego.
8. W
procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości
pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu.
9. Kupujący może
wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
10.
Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień
Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na
zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument
zostanie do Towaru dołączony.
11. Sposob realizacji gwarancji
jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym.
Termin
gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru
Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny
stwierdza inaczej.

§
7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy
sprzedaży Towarow zakupionych u Sprzedawcy bez podania
przyczyny,
składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc
od dnia wydania
Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w
posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego
osobę
trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem.
2.
Procedura odstąpienia od umowy sprzedaży Towarow realizowana jest
przez Usługodawcę w
imieniu Sprzedawcy.
3. Odstępując od
umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem
oświadczenia
znajdującym się na stronie produktu.
4. Prawo
odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do umow:
1) w ktorej przedmiotem
świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych
potrzeb;
2) w ktorej przedmiotem
świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu,
ktorej po otwarciu opakowania nie można zwrocić ze względu na
ochronę
zdrowia lub ze względow higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) w ktorej
przedmiotem świadczenia są rzeczy, ktore po dostarczeniu, ze
względu na swoj
charakter, zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami.
5. W razie odstąpienia od umowy Konsument
zobowiązany jest do zwrotu Towaru do Sprzedawcy
niezwłocznie,
jednak nie poźniej niż 14 dni od dnia, w ktorym odstąpił od
umowy.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie
wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposob
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Towaru.
7. W przypadku odstąpienia od umowy
Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta
płatności,
w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem
dodatkowych kosztow
wynikających z wybranego przez Konsumenta
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposob
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztow płatności
online realizowanych
przez PayU), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie poźniej niż 14 dni od dnia, w ktorym
Usługodawca
został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia
od umowy.
8. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich
samych sposobow płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w
pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na
inne
rozwiązanie.
9. Usługodawca może wstrzymać się ze
zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu
dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od
tego, ktore zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument ponosi
bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika,
przy pomocy ktorego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy
tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, ktory nie
podlega zwrotowi.
11. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta
nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w
terminie czternastu
dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy
regulują
przepisy Kodeksu cywilnego.

§
8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin nie wyłącza oraz nie
ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na
mocy bezwzględnie obowiązujących przepisom prawa. W przypadku
sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi
Konsumentom
uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów
mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach
konsumenta są nieważne, a w ich miejsce
stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta.

W
sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sprzedawcy obowiązują
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności
postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta.