ZASADY ZAKUPÓW I ZAMAWIANIA

ZASADY ZAKUPÓW


1.Sprzedawca P.W. "Wiktor" Marek Sowa, Ul.Gospodarcza 4/37, 20-217 Lublin, oddział w Tomaszowie Lubelskim, ul. Aborowicza 9F, 22-600 Tomaszów Lubelski, NIP 7121213856 REGON 432316102
2. Kupujący - każdy podmiot składający Zamówienie.
3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej-umowy sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

4. Regulamin - niniejsze zasady zakupów.
5. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży.
6. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarow.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarow, w szczegolności czyni zadość ustawie o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez adres mailowy: gosia.sowa@gmail.com lub telefonicznie:530 756 909
3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sprzedawcę w chwili składania Zamowienia.
4. Wszystkie Towary są wolne od wad, a ich autorem i wykonawcą jest Sprzedawca.
5. Sprzedawca odpowiada za jakość Towarow i ich zgodność z opisem i zdjęciem.

6. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem maila lub kontaktu telefonicznego na terenie Polski oraz innych
krajow.

§ 3 Koszty

1. Wszystkie ceny Towarow podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztow dostawy.
2. Informacja o cenie za Towar jest wiążąca dla Kupującego w chwili otrzymania przez niego
wiadomości e-mail. Sprzedawca i Usługodawca nie odpowiadają za niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu zamowienia z powodow niezależnych- takich jak podanie błędnego adresu e-mail, trafienie wiadomości do spamu.
3. Kupujący dokonuje zapłaty ceny za Towar na rzecz Sprzedawcy.
4. Płatności mozna dokonać przelewem na konto bankowe sprzedawcy: Bank PKO Bank Polski, P.W. "Wiktor" Marek Sowa, 41 1020 5385 0000 9002 0110 4967

5. Kupujący powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w ustalonym indywidualnie terminie. Termin zapłaty za zamówienie zależy od indywidualnego czasu potrzebnego na wykonanie zamówionego przedmiotu. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, Usługodawca wysyła e-mail do Kupującego z prośbą o opłacenie Zamowienia oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu.
6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarow, wprowadzania oraz wycofania Towarow,
udzielania rabatow na poszczegolne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie
ogranicza to jednak w żaden sposob praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą
Zamowień, ktore zostały złożone.
7. Informacja o kosztach dostawy:Poczta Polska, polecony priorytet 9zł, Kurier DPD 16 zł. Ma ona charakter wiążący od momentu złożenia Zamowienia.

§ 4 Składanie Zamówień

1. Zamówienia składane są droga mailową. Kupujący i sprzedający ustalają w drodze korespondencji mailowej szczegóły zamówienia indywidualnego.

§ 5 Realizacja Zamówień

1. Procedura realizacji Zamowienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie
Usługodawcy.
2. Sprzedawca wysyła Towar do Kupującego w terminie ustalonym dla każdego Towaru,
termin ten podany jest w korespondencji mailowej lub/i telefonicznie.
3. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamowienia Kupujący jest o tym
niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę - jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin
realizacji Zamowienia.
4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie poźniej niż
trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
5. Sprzedawca realizuje dostawę Towarow za pośrednictwem: Poczta Polska,DPD
6. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamowienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
7. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności doręczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest rownoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokoł jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby
odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie
przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu
szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 6 Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego
Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczegolności w przepisach
art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
3. Reklamacja może być złożona poprzez adres mailowy na adres: gosia.sowa@gmail.com, pisemnie pocztą pod wskazany adres oddziału firmy: Ul. Aborowicza 9f, 22-600 Tomaszów Lubelski, lub osobiście w oddziale przy Ul. Aborowicza 9f, 22-600 Tomaszów Lubelski.
4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne
opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży
bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez
załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych brakow reklamacji - Sprzedawca niezwłocznie
skontaktuje się z Kupującym w sposob wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
6. Kupujący, ktory wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedawcy.
7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego.
8. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu.
9. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
10. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
11. Sposob realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin
gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny
stwierdza inaczej.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarow zakupionych u Sprzedawcy bez podania
przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania
Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego
osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem.
2. Procedura odstąpienia od umowy sprzedaży Towarow realizowana jest przez Usługodawcę w
imieniu Sprzedawcy.
3. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia
znajdującym się na stronie produktu.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umow:
1) w ktorej przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
2) w ktorej przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, ktorej po otwarciu opakowania nie można zwrocić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względow higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) w ktorej przedmiotem świadczenia są rzeczy, ktore po dostarczeniu, ze względu na swoj
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru do Sprzedawcy
niezwłocznie, jednak nie poźniej niż 14 dni od dnia, w ktorym odstąpił od umowy.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposob wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta
płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztow
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposob dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztow płatności online realizowanych
przez PayU), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie poźniej niż 14 dni od dnia, w ktorym
Usługodawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
8. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobow płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne
rozwiązanie.
9. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, ktore zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru - zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy ktorego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, ktory nie podlega zwrotowi.
11. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w
terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują
przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisom prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi
Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sprzedawcy obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
TOP